Hlavná stránka
SlovenskýRSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc   
Kategórie Výrobcovia
kat

ON-LINE NAKUPOVANIE

kat

AUTO MOTO

kat

DOVOLENKA CESTOVANIE

kat

BONUS SYSTEM

kat

Vzorový obchod - od 29.3.2020 POZASTAVENÉ

Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 46572 produktov. Posledná aktualizácia 29.03.2023.
Najsledovanejšie

PREDDAVOK 100,-€

KREDIT 20.000 €

PREDDAVOK 1000,-€

KREDIT 1000 €

KREDIT 10.000 €

*
Dodacie podmienky

 1.1.   Dodacie a platobné podmienky

 

1.1.1.    Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

1.1.2.    Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

1.1.3.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

1.1.4.    Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

1.1.5.    Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

1.1.6.    Miestom dodania tovaru je adresa uvedená v akceptácii objednávky predávajúcim kdekoľvek na území Slovenkej Republiky, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

1.1.7.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

1.1.8.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

1.1.9.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 3.8.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

1.1.10.  Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný návod a záručný list, dostane ich v balení.

1.1.11.     Spôsoby dodania tovaru:

Spôsob dodania tovaru si má zákazník možnosť zvoliť si sám, a to vo formulári objednávky, do ktorej sa dostane kliknutím na odkaz „VYTVORIŤ OBJEDNÁVKU“ v položke nákupného košíka. Voľba „Spôsob odberu „mu poskytuje tieto možnosti dodania tovaru:

a)    Osobný odber:   Osobný odber prípadne nákup kupujúci zrealizuje :

b)    V niektorej z pobočiek obchodných miest/kancelárií prevádzkovateľa/predávajúceho (zriadené od r.2014)

c)    V predajni obchodného partnera, obchodnej kancelárií, prípadne na inom mieste, ktoré je v textovej časti položky tovaru uvedené.

d)    Doprava Kuriérom: Tovar bude kupujúcemu doručený kuriérskou/doručovateľskou službou na miesto trvalého bydliska v čase určenom v „potvrdení objednávky“, prípadne na miesto určené v objednávke. Pracovník kuriérskej služby zákazníka informuje o presnom čase doručenia telefonicky v deň doručenia. V prípade nezastihnutia kupujúceho kuriérom bude zásielka dovezená v nasledujúci pracovný deň, o čom bude kupujúci oboznámený písomným oznámením, ktoré zanechá kuriér na mieste doručenia. Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať neporušenosť obalu, a v prípade  porušenia obalu nie je povinný zásielku prebrať. V prípade prebratia zásielky s poškodeným obalom, odporúčame túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu, prípadne spísať s kuriérom škodový protokol. Cena prepravy je 5 EUR, ak nie je v popise tovaru ako aj následne v potvrdenej objednávke nákupného košíka uvedené inak. Ak objednávka zahŕňa viacero položiek rôznych kategórií či dodávateľov, a tieto položky budú kupujúcemu doručené nezáväzne na seba, môže sa poplatok za doručenie vzťahovať na každú položku samostatne.  

            Tento spôsob dopravy je možné kombinovať so spôsobom platby „Na dobierku“, prípadne na „predfaktúru“ či „faktúru“(ak kupujúcemu jeho postavenie vo vernostnom systéme takúto platbu umožňuje).

e)    Poštou resp. poštovým balíkom:  Za túto službu môže byť účtovaný poplatok, ktorej výška bude v objednávke zobrazená.

Spôsoby platby definované v odstavcoch b), c), d), e) platia až po zriadení pobočky.

1.2.   Kúpna cena

1.2.1.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") niektorým z uvedených spôsobov platby.

1.2.2. Spôsoby platieb:

Spôsob platby si zákazník má možnosť zvoliť vo formulári objednávky, do ktorej sa dostane kliknutím na odkaz „VYTVORIŤ OBJEDNÁVKU“ v položke nákupného košíka. Voľba mu poskytuje tieto možnosti:

a)    Preddavkovou faktúrou: platbu kupujúci uskutoční na základe e-mailom doručenej predfaktúry, a to čo najskôr, najneskôr však v  dohodnutej 7 dňovej dobe splatnosti od dátumu vystavenia predfaktúry 

b)    bankovým prevodom na účet spoločnosti; kupujúci môžete použiť aj internetbanking.

c)    vkladom na účet spoločnosti vedený v Tatrabanke, a to v  ktorejkoľvek pobočke Tatrabanky v SR

d)    úhradou v hotovosti cez registračnú pokladňu v obchodnej kancelárií predávajúceho

e)    úhradou v hotovosti k rukám konateľa spoločnosti oproti vystavenému príjmového dokladu

 Predávajúci bezprostredne po pripísaní platby na účet kupujúcemu tovar vyexpeduje, najneskoršie však do 7 dní pracovných dní. Ak nebude predfaktúra na účet prevádzkovateľa pripísaná ani do štrnástich dní od dátumu vystavenia predfaktúry, je možné objednávku považovať za zrušenú.

f)     Faktúrou. Kupujúci môže takúto možnosť využiť v takom prípade, ak mu takúto voľbu vzhľadom na jeho dosiahnutú pozíciu vo vernostnom programe voľba danej tovarovej položky ponúkne.  Túto platbu kupujúci uskutoční až po doručení faktúry, ktorá mu môže byť zaslaná spolu s tovarom, prípadne prostredníctvom prílohy správy do kupujúceho e-mailovej schránky po prevzatí tovaru.

g)    Cez TatraPay - Pre používateľov internet bankingu Tatra Banky, a.s. Túto službu môžu využiť len klienti Tatra Banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking (pripravujme).

h)    Presný postup je uvedený v časti ......

i)     Cez CardPay - platba pomocou kreditnej karty (VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB)
pre majiteľov kreditnej karty VISA, VISA elektron, MasterCard alebo Diners Club (pripravujme)

j)     Presný postup je uvedený v časti ......

k)    Pri dobierke: platbu kupujúci uskutoční pri preberaní tovaru v závislosti na druhu doručenia, aký si zvolil, a to buď priamo kuriérovi, ktorý mu tovar doručil, a to oproti príjmovému dokladu resp. dokladu z mobilnej registračnej pokladne, prípadne na mieste prevzatia určeného kuriérom v písomnom oznímení o nezastihnutí kupujúceho v prípade nezastihnutia kupujúceho v dohodnutom čase na dohodnutom mieste. Za túto službu môže byť účtovaný poplatok, ktorej výška bude v objednávke zobrazená.

l)     Platba na predajnom mieste.

m)   Umožňuje kupujúcemu vytvoriť v internetovom obchode záväznú objednávku (s výnimkou motorových vozidiel)  na nákup danej položky, ktorú na základe jeho objednávky predávajúci pripraví a dopraví na určené predajné miesto. Na tomto predajnom mieste následne v stanovenej lehote dôjde k realizácií samotného nákupu, kde si kupujúci tovar prevezme a zrealizuje úhradu.  Predajné miesto môže byť miesto, ktoré je uvedené a/alebo popísané v texte tovarovej položky, prípadne ktoré kupujúci zvolí z ponúknutých možnosti a uvedie to do poznámky v objednávke.

n)                Túto voľbu môže kupujúci taktiež použiť pri tých tovarových položkách, ktoré sú v internetovom obchode zobrazené za účelom zobrazenia položky, jej ceny a bonusových hodnôt, nákup tejto položky však nie je cez internetový obchod umožnený. Tovar si zákazník zakúpi na mieste určenom v textovej časti tovarovej položky, rovnako tak aj spôsob platby si zvolí na mieste podľa ponúknutých možností.

1.2.3.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

1.2.4.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. To sa nevzťahuje pri nákupe tovaru na splátky.

1.2.5.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

1.2.6.    Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

1.2.7.    Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

 

 

UPOZORNENIE!

"Dodacie a platobné podmienky" sú súčasťou  kompletných Všeobecných obchodných podmienkov, ktoré Vám po ich stiahnutí z nasledujúceho odkazu poskytnú prehľadnejšie zobrazenie textov. Pre otvorenie prosím použite aktuálne alebo svoje prístupové údaje na portál.

 

http://www.shoppinghysteria.sk/manual/vsopkomplet.docx

 

 

https://www.facebook.com/pages/REFINANCOVANIE/186574604819847
Prihlásenie sa
Meno:

Heslo:
Zabudnuté heslo
Registrácia firma
Registrácia občan
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
s DPH

>> zobraziť nákupný košík
Kontaktujte nás

*Vaše meno:

*Váš email:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
3139

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne odoslanie.
Kontaktné informácie

REFINANCE CREDIT s.r.o
Na Sihoti 1159/19
02601 Dolný Kubín
Volajte:
tel+421 948 91 22 66
tel
tel
Píšte:
E-mail pre informácie:
einfo@shoppinghysteria.sk
E-mail pre objednávanie:
eobjednavka@shoppinghysteria.sk
e
Podporované platby
Novinky

BMW X3 xDrive20d, kombi, 4x4, A6

image V prípade záujmu kontaktujte nášho obcho...

16 000.00 EUR 
(482 016.00 Sk)

Zobraziť všetky novinky >>
Akciové produkty

CITROEN C-ELYSÉE Exclusive

image Referenčné vozidlo : CITROEN model. rada...

11 790.00 EUR 
(355 185.54 Sk)

Zobraziť všetky akcie >>
 Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30.1260 Sk © REFINANCE CREDIT s.r.o. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2011, 26