Hlavná stránka
SlovenskýRSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc   
Kategórie Výrobcovia
kat

ON-LINE NAKUPOVANIE

kat

AUTO MOTO

kat

DOVOLENKA CESTOVANIE

kat

BONUS SYSTEM

kat

Vzorový obchod - od 29.3.2020 POZASTAVENÉ

Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 46572 produktov. Posledná aktualizácia 29.03.2023.
Najsledovanejšie

PREDDAVOK 100,-€

KREDIT 20.000 €

PREDDAVOK 1000,-€

KREDIT 1000 €

KREDIT 10.000 €

*
Obchodné podmienky

   Copyright © 2013 - 2014

Všeobecné obchodné podmienky REFINANCE KLUBU a portálu shoppinghysteria.sk

Ďalej len „Podmienky“ alebo „VšOP“

 

1.       Všeobecné ustanovenia o používaní portálu www.shoppinghysteria.sk

 

1.1.       Prevádzkovateľ

 

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom internetového portálu shoppinghysteria.sk (ďalej len „Portál“) je spoločnosť REFINANCE CREDIT s.r.o., so sídlom Srňacie 1510, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46719822  DIČ: 2023542763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56912L.

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Názov účtu: REFINANCE CREDIT s.r.o. 
Číslo účtu: 2927883354/1100 

 (ďalej len "spoločnosť" alebo „prevádzkovateľ ").

 

                                                                                                  

 

1.2.       Portál

           

Portál tvorí interaktívne rozhranie pre získavanie všetkých informácií o zákazníckom programe REFINANCE KLUB a poskytuje jeho užívateľom komplexný prehľad o benefitoch a výhodách pri nákupoch, ktoré môžu využívať účastníci programu REFINANCE KLUB pri svojich nákupoch realizovaných priamo v internetovom obchode umiestnenom na portály, ako aj pri nákupoch tovaru a služieb u zmluvných obchodných partnerov prevádzkovateľa (ďalej len "partnerov"), ktorých produkty sú v internetovom obchode zobrazené, prípadne  sú na portály uvedené odkazy na  internetové resp. kamenné obchody týchto partnerov. Portál obsahuje presné podmienky na získanie týchto benefitov , ako aj pravidlá pre určenie ich výšky a postupov ich poskytovania.

            Na portály sú dostupné informácie aj o obchodných aktivitách, ktorými sú najmä zobrazenie nových ponúk, informácie o a termíny konaných predajných a propagačných akcií, cenovo či bonusovo zvýhodnené ponuky, úspechy klubu, predajné výsledky a štatistiky, príbehy a názory členov, informácie o nových obchodných partneroch, pripravovaných novinkách, a taktiež aj o neobchodnej činnosti klubu, ktorou sú športové, zábavné, či kultúrne spoločenské podujatia, vyhlásené súťaže, podmienky pre získanie mimoriadnych odmien apod.

            Prihlásením a vstupom do svojej užívateľskej sekcie na portály získa člen prehľad o všetkých údajoch súvisiacich s programom, a to najmä o stave nákupmi dosiahnutých bodov (HISTORICKY STAV BODOV) , výške aktuálneho BONUSU na svojom bonusovom konte  - BONUS KONTE, ako aj prehľad o všetkých zrealizovaných nákupoch, pri ktorých body získal a prehľad o bonusových nákupoch, kde si bonus zo svojho BONUS KONTA (získaný za predchádzajúce nákupy) uplatnil.      

 

                                                                       

 

1.2.1.    Prístup na portál

 

Portál v počiatočnej fáze prevádzky programu nie je sprístupnený širokej verejnosti, prístup naň je umožnený len členom REFINANCE KLUBU a užívateľom pozvaným v náborových kampaniach, konaných za účelom prijatia nových členov.

            Je tomu tak z dôvodu dodržiavania presne navrhnutej stratégií prevádzky programu, ktorej správne nastavenie má veľké zásluhy na dosahovaní  benefitov v avizovaných  hodnotách a ktorá vychádza z dodržiavania mesačných obratov zodpovedajúcich disponibilnej kapacite finančných prostriedkov určených na poskytovanie bonusov a benefitov členom tak, aby boli členom poskytnuté bonusové plnenia v súlade s uvedenými predpokladanými hodnotami.

            Úlohou prevádzkovateľa programu je preto zabezpečiť, aby mesačný obrat smeroval k dosiahnutiu plánovaných hodnôt a dbať na to, aby tieto hodnoty neboli prekročené.  Jedným z riadiacich nástrojov, ktorým je možné tohto cieľa dosiahnuť je  prijímanie takého počtu nových členov, ktorých nákupy budú zodpovedať plánovanému nárastu obratu. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo poskytnúť prístupové údaje len takému počtu užívateľov a následne prijať len taký počet členov, ktorý  bude uvedenému cieľu zodpovedať.

 Preto prevádzkovateľ na základe interných ukazovateľov pre každý mesiac určí limit pre počet novoprijatých členov a vykoná opatrenia, ktorým dosiahnutie takéhoto počtu nových členov dosiahne.

            Zverejnenie informácií o poskytovaní REFINANCOVANIA a sprístupnenie portálu širokej verejnosti by mohlo viesť k nekontrolovateľnému počtu objednávok, čo je pre program nežiaduce, nakoľko prekročenie obratu je v rozpore s plánovanou stratégiou a viedlo  by k nedodržaniu bonusových plnení.  Z vysokými obratmi v rámci plnenia pánu sa v budúcnosti počíta, postupnému narastaniu však bude zodpovedať aj stav technického  a programového vybavenia.

 

 

1.3.       Internetový obchod

 

            Súčasťou portálu je aj internetový obchod, ktorý môžu využívať všetci užívatelia s prístupom na portál, klubové výhody a benefity sú však oprávnený využívať užívatelia až po zaregistrovaní, a to ako riadni členovia RFINANCE KLUBU.  Údaje o poskytovanom bonuse zobrazené v položkách tovaru v tomto internetovom obchode zodpovedajú hodnotám pre Nových členov REFINANCE KLUBU, a to z dôvodu zobrazenia výhod, ktoré neregistrovaný zákazník získa registráciou na portály a následným priznaním členstva. Nakoľko však neregistrovaný  užívateľ nemá nárok na takúto zobrazenú odmenu, zobrazenie v jeho nákupnom košíku a následne aj v objednávke má už reálnu hodnotu  - nulovú, preto zobrazenie BONUSU v položkách nemožno považovať za záväzné. 

            Po prihlásení  na portál a sú každému registrovanému užívateľovi  - členovi zobrazované v jeho nákupnom košíku a objednávke internetového obchodu také údaje, ktoré zodpovedajú jeho využívanému benefitu a stavu kreditu.

Obchodné a reklamačné podmienky používania internetového obchodu nájdete v časti B.

 

 

1.4.       Upozornenie na intelektuálne vlastníctvo a prehlásenie užívateľa.

 

Všetky informácie, ktoré sú na portály a v nasledujúcich pravidlách znázornené, a to celý ich obsah -  ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, znázornenia, tabuľky, výpočty, postupy a vysvetlenia a pod., sú intelektuálnym vlastníctvom prevádzkovateľa a tvoria chránený marketingový postup - know-how, ktorého výlučným vlastníckom je prevádzkovateľ - spoločnosť REFINANCE CREDIT s.r.o. Obsah stránok je chránený ochrannou známkou a medzinárodným právom, týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright a ďalšími majetkovými zákonmi platnými v EU. Prevádzkovateľ vám nedáva právo kopírovať, zobrazovať ani šíriť akýkoľvek obsah a informácie získane z nasledujúcich pravidiel tretím osobám. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje autorské práva, práva na obsah, patriace inej osobe (resp. právnickej osobe) sa považuje za trestný čin falšovania a spoločnosť si môže u každého kto tak učiní uplatňovať nárok na odškodné až do výšky 1.000.000.- EUR.

            V súvislosti s týmto každý užívateľ portálu súhlasom s týmito Podmienkami prehlasuje a potvrdzuje, že všetky informácie na portály, a to najmä informácie, ku ktorým získa prístup na základe osobných prístupových údajov  bude uchovávať v tajnosti a výhradne pre svoju potrebu, že neumožní poskytnutím svojich prístupových údajov tretím osobám prístup do chránenej sekcie portálu a ani im neumožní náhľad do tejto sekcie, a sám bude v plnom rozsahu rešpektovať autorské práva poskytovateľa  a obsah stránok  nebude nijakým spôsobom a v žiadnom rozsahu reprodukovať ani kopírovať. To platí aj v čase po zrušení jeho prístupových údajov registrovaného užívateľa a prípadnom výstupe člena z klubu.

            Zákazník taktiež prehlasuje, že výhody vyplývajúci z programu a členstva v REFINANCE KLUBE  bude využívať výhradne pre svoj prospech a prospech svojej domácnosti, a to korektným spôsobom a v súlade s týmito VšOP a jeho konanie nebude v rozpore ani so zákonmi SR,  dobrými mravmi či etickým kódexom a kódexom obchodnej etiky.

   

2.       Všeobecné ustanovenia programu  REFINANCE KLUB

1.      

 

2.1.       REFINANCE KLUB

  

REFINANCE KLUB je zákaznícky motivačný a vernostný program prevádzkovaný prevádzkovateľom - spoločnosťou REFINANCE CREDIT s.r.o., pre zákazníkov nakupujúcich tovar a služby v internetovom obchode umiestnenom na portály a v sieti internetových a kamenných obchodov zmluvných obchodných partnerov programu, ktorých zoznam alebo odkazy sú na portály uvedené. Všetci ďalej len ako „sieť partnerov klubu“/ „sieť klubových obchodov“. Výhody tohto programu sú oprávnený využívať účastníci programu, ktorý sú na základe týchto VšOP splnením podmienok registračného procesu považovaní za „členov“ REFINANCE KLUBU, a pre ktorých nárok na tieto výhody vyplýva na základe presnej evidencie ich maloobchodných nákupov v sieti klubových obchodov.

Členstvo v REFINANCE KLUBE je dobrovoľné a umožňuje registrovaným zákazníkom - členom využívať pri svojich nákupoch v sieti klubových obchodov jedinečné výhody a benefity programu,  ktoré sú  presne definované týmito VšOP.

                                         

 

2.2.       Členstvo v REFINANCE KLUBE

 

  

2.2.2.   Nadobudnutie členstva

 

Účasť v programe REFINANCE KLUB (ďalej len „členstvo v klube“ alebo len „členstvo“) môže nadobudnúť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky. Registrácia pre právnické osoby nie je v priebehu rokov 2013, 2014 možná, môže tak nastať najskôr od roku 2015 a podmienky členstva sa budú riadiť osobitným dodatkom VšOP. Podmienkou nadobudnutia členstva je riadne a pravdivé vyplnenie registračného formulára a uhradenie registračného poplatku, preto za dátum nadobudnutia členstva možno považovať až dátum pripísania  úhrady členského registračného poplatku na účet prevádzkovateľa. Akceptáciou registračného formulára sa užívateľ  stáva registrovaným zákazníkom, na základe čoho získava prístup ku chráneným informáciám zobrazeným na portály, členom klubu sa registrovaný zákazník stáva až dátumom pripísania úhrady registračného poplatku na účet prevádzkovateľa. Prijatím zákazníka/užívateľa za člena klubu získava nárok na všetky výhody a benefity klubu.          

                                                                                                                                                              

 2.2.2.    Priebeh registračného procesu:

 
                 

 

2.2.2.1.     1.KROK: Vyplnenie registračného formulára

     Vyplnenie registračného formulára je možné vykonať on-line prostredníctvom vyplnenia registračného formulára priamo na portály, ktorý je umiestnený v odkaze v pravej časti hornej lišty „Registrácia – občan“, alebo vypísaním tlačiva registračného formulára a jeho následným doručením do sídla prevádzkovateľovi. Registračné formuláre je možné získať a odovzdať aj na prebiehajúcich verejných PROMO akciách prevádzkovateľa. Nevyhnutnou podmienkou odoslania registračného formulára je kompletné a pravdivé vyplnenie všetkých údajov označených červeným textom, vrátane prihlasovacích údajov, ako aj akceptovanie týchto VšOP a odoslaním formulára kliknutím na políčko POTVRDIŤ.

            Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi  a prihlášky užívateľov, ktorí ani na výzvu nepristúpia k overeniu svojej totožnosti niektorým z vyššie uvedených spôsobov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením prihlášky.

             

 

2.2.2.2.     2.KROK: Overenie totožnosti člena

     Nevyhnutnou súčasťou registračného procesu a následného vydania zákazníckej karty je aj overenie totožnosti člena, ktoré je člen povinný urobiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a)    Prevedením úhrady členského registračného poplatku z bankového účtu vedeného na meno žiadateľa v Slovenskej banke.

b)    odoslaním fotokópií dvoch dokladov potvrdzujúcich totožnosť člena, a to občianskeho preukazu a niektorého z nasledujúcich dokladov: vodičský preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, faktúra za SIPO alebo elektrinu resp. plyn na emailovú adresu prevádzkovateľa registracia@shoppinghysteria.sk

c)    Preukázaním totožnosti predložením uvedených dokladov k nahliadnutiu na registračnom mieste najbližšej obchodnej kancelárie prevádzkovateľa

d)    Preukázaním totožnosti predložením uvedených dokladov k nahliadnutiu zástupcovi spoločnosti, ktorý je registráciou nových členov poverený konateľom spoločnosti, čo preukáže platným originálom poverenia s notársky overeným podpisom konateľa prípadne priamo konateľovi spoločnosti.  

                                                                                                                                       

 

2.2.2.3.     3.KROK: Automatické potvrdenie o vyplnení registračného formulára

Bezprostredne po vyplnení registračného formulára zákazník dostane do svojej e-mailovej schránky, ktorú v registračnom formulári uviedol automaticky odoslanú informačnú správu o vyplnení registračného formulára a jeho doručení prevádzkovateľovi. Súčasťou správy sú aj užívateľom uvedené prihlasovacie údaje, ktoré však nie sú ešte akceptované prevádzkovateľom a neumožňujú užívateľovi prístup na portál ani do užívateľskej sekcie. Správa taktiež obsahuje Výzva k overeniu totožnosti žiadateľa, bez ktorých nemôže byť registračný proces úspešný.

     Táto správa ešte nie je potvrdením o nadobudnutí štatútu registrovaného užívateľa ani člena.

           

 

2.2.2.4.     4.KROK: Potvrdenie registrácie a prístupu na portál shoppinghysteria.sk

Žiadateľ dostane do svojej e-mailovej schránky vyrozumenie o výsledku jeho žiadosti v časovom horizonte v závislosti na žiadateľom prevedené overenie jeho totožnosti:

·     do 24 hod. od doručenia elektronickej správy zaslanej žiadateľom prevádzkovateľovi s potrebnými podkladmi preukazujúcimi totožnosť žiadateľa.

·     do 2 hodín od preukázania totožnosti na registračnom mieste resp. spôsobom definovaným v čl. 2.2.2.2. krok 2. odstavec c) a d) 

·     do 24 hod od obdržania úhrady registračného poplatku(na účet, v hotovosti)

 

Správa môže obsahovať jedno z nasledujúcich vyrozumení:

a) Potvrdenie registrácie užívateľa: v prípade splnenie podmienok členstva a voľného limitu pre prijatie nových členov užívateľ dostane do svojej e-mailovej schránky správu „Potvrdenie registrácie a prístupu na portál“. Správa obsahuje aj všetky potrebné informácie a ďalšie  pokyny pre zákazníka. Doručením tejto správy má zákazník sprístupnené svoje prihlasovacie údaje, ktoré je od tohto momentu oprávnený používať a ktoré je povinný využívať len pre svoje potreby -  pre vstup na portál a do užívateľskej sekcie pre registrovaného zákazníka.

    Registrovaný užívateľ je povinný  tieto prihlasovacie údaje uchovávať v tajnosti a zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím týchto údajov v zlom úmysle neoprávnenými osobami.  Prevádzkovateľ  nenesie zodpovednosť za škody spôsobené znalosťou prihlasovacích údajov neoprávnenými osobami  alebo za škody vzniknuté stratou týchto prihlasovacích údajov zo strany užívateľa/člena.

    Potvrdením registrácie užívateľ nadobúda titul „registrovaný užívateľ“, nie však člen. Riadnym členom klubu sa stane užívateľ, ktorého registrácia bola akceptovaná až po uhradení členského registračného poplatku.

b) Neakceptovanie registrácie z dôvodu prekročeného limitu pre prijatie nových členov v danom mesiaci. Prevádzkovateľ programu v súlade s disponibilnou kapacitou finančných prostriedkov určených na poskytovanie benefitov má pravo stanoviť mesačný limit pre počet novoprijatých členov. Z tohto dôvodu môže byť registrácia užívateľa dočasne zamietnutá a to aj  tým žiadateľom, ktorí riadne vyplnili registračný formulár a spĺňajú aj všetky ďalšie podmienky pre členstvo, ich žiadosti však boli prijaté po naplnení mesačného limitu.  Týmto žiadateľom bude vyhovené v najbližšom možnom termíne v súlade s poradím prijatých žiadostí. Uprednostnení budú pri tom žiadatelia, ktorí uhradili členský poplatok. V takom prípade je za deň vzniku členstva možné považovať dátum odoslania následnej správy potvrdzujúcej registráciu užívateľa.

c) Neprijatie za člena – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať za členov fyzické a právnické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky členstva a osoby, u ktorých je podozrenie na zneužitie a zámerné poškodzovanie programu, prípadne osoby ktoré z členstva v klube boli už v minulosti vylúčené, prípadne zásadne porušili právny a/alebo etický kódex v niektorom z ďalších programov prevádzkovateľa, alebo tak učinili vo svojom vzťahu k prevádzkovateľovi alebo vzťahu s niektorým zo zmluvných partnerov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť presné dôvody o neprijatí takémuto žiadateľovi ako aj tretím osobám.

 

Dňom odoslania správy  „Potvrdenie registrácie a prístupu na portál“ do e-mailovej schránky zákazníka, je možné užívateľa považovať za „registrovaného užívateľa“ a týmto dňom zároveň registrovanému užívateľovi vzniká na základe týchto Podmienok bod 2.2.3 povinnosť úhrady registračného poplatku.

 
          

 

2.2.2.5.     5.KROK: Úhrada registračného poplatku.

Užívateľ po prijatí správy potvrdzujúcej registráciu pristúpi k úhrade registračného členského príspevku v súlade s bodom 2.2.3 týchto Podmienok.  Pripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovateľa sa registrovaný užívateľ stáva riadnym členom REFINANCE KLUBU, čo ho v plnom rozsahu oprávňuje na využívanie všetkých výhod  a benefitov programu.

 

           

 

2.2.3.    Členský registračný poplatok

 

Členský registračný poplatok je jednorazový nevratný poplatok, ktorý je povinný uhradiť každý užívateľ, ktorý sa chce stať členom a využívať výhody programu. Úhrada tohto poplatku oprávňuje registrovaného užívateľa – člena využívať všetky výhody programu časovo neobmedzene. Povinnosť úhrady jednorazového registračného poplatku v zmysle aktuálneho cenníka vzniká registrovanému užívateľovi dňom akceptácie jeho žiadosti potvrdenej odoslaním elektronickej správy „Potvrdenie registrácie a prístupu na portál“ do e-mailovej schránky zákazníka. Splatnosť registračného poplatku je 14 dní odo dňa zaslania tejto správy a člen je povinný túto dobu dodržať.

 

Ak v tomto bode dôjde k porušeniu jeho povinnosti, a ani do 30 dní od tohto dňa nebude platba členského poplatku pripísaná na účet prevádzkovateľa, zákazník stráca nárok na členstvo a jeho konto vrátane prihlasovacích údajov bude automaticky vymazané. Nakoľko členstvo v klube je dobrovoľné,  za porušenie tohto bodu podmienok nevyplýva pre člena žiaden postih. Aj po vylúčení člena z klubu je člen aj naďalej povinný uchovávať všetky získané informácie v tajnosti a dodržiavať prehlásenie, ktoré odoslaním registračného formulára učinil a zaviazal sa dodržiavať.

             

 

2.2.3.1.     Úhrada registračného poplatku.

Úhradu registračného členského poplatku je možné  zrealizovať nasledujúcimi spôsobmi:

a)   Prevodným príkazom: sumu zodpovedajúcu výške členského poplatku poukáže člen po prijatí správy „Potvrdenie členstva a prístupu na portál“  prevodným príkazom  prípadne priamym vkladom na účet prevádzkovateľa:

     Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Názov účtu: REFINANCE CREDIT s.r.o. 
Číslo účtu: 2927883354/1100 
Suma: 10,- EUR 
Konštantný symbol: 0008
Variabilný resp. špecifický symbol: vaše Prihlasovacie meno

 

b)   Vložením produktu REGISTRAČNÝ POPLATOK do nákupného košíka, potvrdením objednávky  a následným uhradením došlej predfaktúry.  Registračný poplatok môže byt aj súčasťou prvej objednávky zákazníka - člena, a to tak, že položku „registračný poplatok“ vloží zákazník spolu s iným tovarom do svojho nákupného košíka, a následné ho uhradí na základe vystavenej predfaktúry spolu s tovarom. Tento postup je potrebné zrealizovať najneskôr do 14 dni od nadobudnutia členstva.

                                                                                                                                 

 

 2.2.3.2.     Výška registračného poplatku:

 Výšky registračného poplatku predstavujú nasledujúce hodnoty, pričom každý člen využije len jednu z ponúknutých možností.

·  30,- EUR - štandardná výška jednorazového registračného poplatku za využívanie všetkých výhod je  30,- EUR.

·  20,- EUR - zvýhodnená výška jednorazového registračného poplatku platí pre členov zaregistrovaných počas skúšobnej prevádzky 

·  10,- EUR - maximálne zvýhodnenie poplatku môžu získať členovia za včasnú registráciu a včasné uhradenie poplatku. Včasným zaregistrovaním sa pritom myslí vyplnenie registračného formulára v čase platnosti prístupových údajov na portál vydaných na prebiehajúcu náborovú akciu, prípadne v deň oslovenia profesionálnym/nými pracovníkmi poskytovateľa. Pod včasným uhradením sa myslí úhrada poplatku uhradená bezodkladne po prijatí správy  „Potvrdenie registrácie a prístupu na portál“, najneskôr však do 7 dní.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku týchto poplatkov v záujme ochrany existujúcich členov a v súlade s dodržiavaním stanoveného marketingového plánu postaveného za účelom dosiahnutia predpokladaných hodnôt bonusov. Je vysoký predpoklad, nie však pravidlom, že výšky týchto poplatkov budú mať narastajúci charakter a taktiež môžu vzniknúť ďalšie ich členenie. Východiskom pre stanovenie ceny je množstvo faktorov a ukazovateľov, ktoré vychádzajú z interného výpočtu poskytovateľa. Výška týchto poplatkov pritom zohľadňuje aj množstvo poskytovaných výhod, ktoré nový členovia vstupom do klubu získajú, množstva obchodných partnerov poskytujúcich výhody klubu a najmä výšku aktuálneho zostatku finančných prostriedkov v spoločnom fonde klubu. Cena poplatkov bude vždy zobrazená v cenníku poplatkov a nadobúda okamžitú platnosť pre nových členov. Akákoľvek zmena výšky tohto poplatku nemá spätnú platnosť a netýka sa už prijatých členov.

    

 

2.2.4.    Zánik členstva

           

 

2.2.4.1.     Ukončenie členstva v Klube BONUS zo strany zákazníka   

Zákazník môže ukončiť svoje členstvo v REFINANCE KLUBE písomným oznámením, ktoré zašle prevádzkovateľovi spolu s kartou /kartami, ktoré mu  boli počas členstva vydané. Ukončením členstva v Klube BONUS stráca zákazník právo využívať výhody plynúce z členstva v REFINANCE KLUBE a všetky nespotrebované bonusy  prepadajú.

Zákazník, ktorý dobrovoľne ukončil členstvo v REFINANCE KLUBE, nemá v prípade opätovného

vstupu do REFINANCE KLUBU nárok na žiadne výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva

vrátane nespotrebovaných bodov.

Členstvo v Klube BONUS ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné.

             

 

2.2.4.2.     Vylúčenie člena z REFINANCE KLUBU       

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade podozrenia z porušovania Podmienok člena aj bez predchádzajúceho upozornenia z členstva v REFINANCE KLUB vylúčiť. A to najmä pri zistení zámerne uvedených nesprávnych údajov, podozrení z falšovania údajov, dokumentov či poukážok, získavania a uplatňovania bodov v rozpore so VšOP, s porušovania obchodného tajomstva, so šírenia zlého mena, z poškodzovania hospodárskych výsledkov a s akýmkoľvek konaním v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. O vylúčení z účasti na programe REFINANCE KLUB obdrží člen písomné oznámenie. Za deň vylúčenia člena sa považuje deň uvedený v oznámení  prevádzkovateľa o vylúčení zákazníka z členstva v klube, pričom členovi v zhodný deň okamžite prepadajú všetky nespotrebované body a dosiahnuté výhody a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody vyplývajúce z členstva v Klube.  Zákazník, ktorý bol z klubu vylúčený nemá nárok na opätovný vstup do REFINANCE KLUBU. V prípade vzniknutia škody prevádzkovateľovi spôsobenej  porušovaním týchto povinností zo strany člena je člen povinný nahradiť prevádzkovateľovi celú škodu spôsobenú jeho zavinením, resp. má prevádzkovateľ právo voči členovi za jeho porušenie uplatňovať si iné nároky či sankcie

         

 

2.3.       Definícia základných pojmov

        

„Používaním portálu“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie návšteva portálu akoukoľvek osobou za účelom jej oboznámenia sa s obsahom stránok portálu a/alebo a získaním informácií o programe, ako aj za účelom využívania programu a realizovania nákupov

„Užívateľom“ portálu je každá osoba, ktorá portál navštívi s úmyslom používania portálu v súlade s týmito Podmienkami.

„Registrovaným užívateľom“ je osoba, ktorá za účelom nadobudnutia členstva a získania výhod v programe kompletne a pravdivo vyplnila registračný formulár v príslušnom odkaze registrácia „občan“ na portály, vyslovila súhlas s Podmienkami a prejav svojej vôle stať sa členom realizovala potvrdením odkazu POTVRDIŤ v registračnom formulári. 

„Žiadateľ“ je pomenovanie pre osobu v prebiehajúcom procese registrácie, ktorej žiadosť nebola zatiaľ akceptovaná a túto osobu ešte nie je možné pomenovať „Registrovaným užívateľom“.

„účastník“, „účastník programu“ je pomenovanie pre osoby, ktoré sa na programe zúčastňujú alebo ho priamo využívajú. Patria sem najmä členovia a  obchodný partneri.

„Členom“ sa stáva registrovaný užívateľ po overení pravdivosti jeho registračných údajov a úhrade členského registračného poplatku a to dňom pripísania úhrady registračného poplatku na účet prevádzkovateľa, ak nie je v Podmienkach pre jednotlivé situácie uvedené inak.

 „Kupujúci“ alebo aj „Zákazník“ je všeobecné pomenovanie pre osobu na vymedzenie právneho vzťahu v procese nakupovania, v ktorom nie je podstatné rozlišovať, či týmto kupujúcim je užívateľ, registrovaný užívateľ alebo člen.

 „Neoprávneným užívateľom“ je každá osoba, ktorá portál používa v rozpore s pravidlami obsiahnutými v týchto Podmienkach a osoba, ktorá opakovane uviedla nesprávne prístupové údaje, získala prístupové údaje na portál neoprávneným spôsobom, prípadne jej už  bolo členstvo zamietnuté, resp. už bola z účasti na programe vylúčená.

„Obchodný partner“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom programu na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom ako predávajúci, u ktorého nakupujúcim zákazníkom a členom vyplývajú   z nákupov výhody programu.

„Prístupové údaje na portál“ umožňujú oprávneným osobám vstup na portál (viac v časti 1.1.2.) Prístup na portál). Predstavujú ich prístupové/používateľské údaje: meno používateľa a heslo, ktoré je potrebné zadať pre prístup na portál. Členovia pre vstup na portál používajú im určené prístupové údaje, iným osobám môže prevádzkovateľ poskytnúť rôzne prístupové údaje zodpovedajúce rôznym účelom ich vydania, ktoré však majú spravidla časovo obmedzený platnosť.

„Osobné prihlasovacie údaje“ slúžia registrovaným užívateľom a členom k prístupu do ich užívateľskej sekcie a do sekcií na portály určených registrovaným užívateľom a členom.  

„Užívateľská sekcia“ – je sekcia na portály, ktorá je určená výhradne pre potreby člena a do ktorej má prístup vždy len tento oprávnený člen na základe prihlásenia po zadaní svojich osobných prihlasovacích údajov  užívateľskej sekcie. Člen po prihlásení do tejto sekcie má prehľad o všetkých údajoch súvisiacich s programom, a to najmä  historický stav bodov, použiteľný PREDDAVOK, použiteľný BONUS, použiteľný KREDIT, prehľad o zrealizovaných nákupoch a z nich prebiehajúcich bonusových plnení v Matrixe, ako aj prístup na svoje BONUS KONTO, ktorého mu poskytuje prehľad o všetkých pripísaných mesačných príspevkoch ako aj čerpaniach BONUSU. Po prihlásení má člen možnosť zmeniť svoje osobné údaje.

„Zákaznícky motivačný a vernostný program“ Cieľom programu je podpora predaja poskytnutím lukratívnych benefitov členom ako zákazníkom nakupujúcim v sieti klubových obchodov. Ide teda vyslovene o „zákaznícky“ program. Pojem „vernostný“ pre tento zákaznícky program vyplýva z narastania výhod, ktoré pre členov z jeho dlhodobého využívania a opakovaného nakupovania vyplývajú.

            A keďže tento program poskytuje výhody a benefity svojim členom už od ich prvého nákupu, a to bez ohľadu na to, koľko nákupov už v minulosti takto realizovali, poskytovaný BONUS nie je teda vernostnou odmenou ale motivačnou. Odmenou v tomto programe je vysoký profit, ktorý zákazník dosiahne úplne jednoducho a bez akejkoľvek protislužby – uskutočnením nákupu. Hlavným dôvodom či podmetom zákazníka pre nákup je teda práve jeho záujem/cieľ takouto jednoduchou cestou  dosiahnuť profit. Preto program, ktorý zákazníkom poskytuje profit, ktorý je tým najvyšším dôvodom na realizáciu nákupov predstavuje ten najvyšší stupeň motivácie, preto výraz „motivačný“ v jeho názve úplne vystihuje jeho podstatu.

 

2.5. Osobné údaje členov REFINANCE KLUBU 

 

Za účelom zaevidovania užívateľa a nadobudnutia členstva v REFINANCE KLUBE  prevádzkovateľ spracúva užívateľove osobné údaje v rozsahu titul – meno – priezvisko – dátum narodenia – rodné číslo – adresa bydliska – číslo dokladu – a fotokópie dokladov, ktoré sú primeranými podkladmi k danému účelu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník prevádzkovateľovi v prihláške – registračnom formulári a poskytnutím  fotokópií dokladov. Doručením osobných údajov prevádzkovateľovi sa prevádzkovateľ zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v prihláške a prípadnom pripojenom dotazníku, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov v REFINANCE KLUBE  použiť výhradne v rámci činnosti Klubu, pre vydanie REFINANCE KARTY, na evidenciu údajov v centrálnom systéme a na skvalitňovanie služieb poskytovaných v sieti obchodných partnerov klubu a internetovom obchode na portály.

 

            Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi obchodnými partnermi, ktorým môže byť časť osobných údajov za účelom načítania bodov za nákup, alebo uplatnenia bonusu pri nákupe, prípadne uplatnenia poukážok či kupónov poskytnuté. Títo obchodní partneri zabezpečujú primeranú ochranu im poskytnutých osobných údajov členov v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných obchodných partnerov je zverejnený a aktualizovaný na portály. Vyplnením registračného formulára s odsúhlasením VšOP, alebo odovzdaním či doručením vyplnenej a podpísanej prihlášky prevádzkovateľovi alebo pracovníkom vykonávajúcim PROMO propagačnú náborovú akciu na verejných priestranstvách, prípadne v prevádzkach zmluvných obchodných partnerov, alebo ich tesnej blízkosti,  dáva zákazník písomný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ich cezhraničný prenos za účelom vystavenia kariet a prevádzkovania programu REFINANCE KLUB do Českej republiky, Maďarska, Poľska, ako aj ich uchovávanie za zákonom stanovených podmienok. Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník po dobu trvania jeho členstva v REFINANCE KLUBE, ako aj na dobu, počas ktorej je spoločnosť povinná uchovávať tieto údaje, v zmysle osobitných právnych predpisov. Člen REFINANCE KLUBU je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi každú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena REFINANCE KLUBU.

 

 

 

UPOZORNENIE!

Tento priečinok z dôvodu obmedzenej kapacity tohto okna neumožňuje zobrazenie kompletných všeobecno-obchodných podmienok. Plné znenie Podmienok je k dispozícií na stiahnutie v nasledujúcom odkaze. Pre otvorenie prosím použite aktuálne alebo svoje prístupové údaje na portál.

 

http://www.shoppinghysteria.sk/manual/vsopkomplet.docx

 

 

https://www.facebook.com/pages/REFINANCOVANIE/186574604819847
Prihlásenie sa
Meno:

Heslo:
Zabudnuté heslo
Registrácia firma
Registrácia občan
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
s DPH

>> zobraziť nákupný košík
Kontaktujte nás

*Vaše meno:

*Váš email:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
3490

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne odoslanie.
Kontaktné informácie

REFINANCE CREDIT s.r.o
Na Sihoti 1159/19
02601 Dolný Kubín
Volajte:
tel+421 948 91 22 66
tel
tel
Píšte:
E-mail pre informácie:
einfo@shoppinghysteria.sk
E-mail pre objednávanie:
eobjednavka@shoppinghysteria.sk
e
Podporované platby
Novinky

BMW X3 xDrive20d, kombi, 4x4, A6

image V prípade záujmu kontaktujte nášho obcho...

16 000.00 EUR 
(482 016.00 Sk)

Zobraziť všetky novinky >>
Akciové produkty

CITROEN C-ELYSÉE Exclusive

image Referenčné vozidlo : CITROEN model. rada...

11 790.00 EUR 
(355 185.54 Sk)

Zobraziť všetky akcie >>
 Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30.1260 Sk © REFINANCE CREDIT s.r.o. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2011, 26