Hlavná stránka
SlovenskýRSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc   
Kategórie Výrobcovia
kat

ON-LINE NAKUPOVANIE

kat

AUTO MOTO

kat

DOVOLENKA CESTOVANIE

kat

BONUS SYSTEM

kat

Vzorový obchod - od 29.3.2020 POZASTAVENÉ

Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 46572 produktov. Posledná aktualizácia 29.03.2023.
Najsledovanejšie

PREDDAVOK 100,-€

KREDIT 20.000 €

PREDDAVOK 1000,-€

KREDIT 1000 €

KREDIT 10.000 €

*
Registrácia nového užívateľa - firma
 
firma
 Názov:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štat:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Sídlo vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štat:


 Banka:
 Číslo účtu:
 
hlavný kontakt
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia vo firme:

prihlasovacie údaje
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 mam záujem o zasielanie cenníkov
 mam záujem o zasielanie info e-mailov

 
8309
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním. Tieto údaje môžu byť použité i v budúcom marketingovom spracovaní, k čomu dávate ich vyplnením plný súhlas.
Poslaním registračného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov a ich využitím v marketingových prehľadoch a štatistikách.


 Chcem sa zaregistrovať ako nový DEALER

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky REFINANCE KLUBU a portálu shoppinghysteria.sk
Ďalej len „Podmienky“ alebo „VšOP“
1. Všeobecné ustanovenia o používaní portálu www.shoppinghysteria.sk
1.1. Prevádzkovateľ
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom internetového portálu shoppinghysteria.sk (ďalej len „Portál“) je
spoločnosť REFINANCE CREDIT s.r.o., so sídlom Srňacie 1510, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46719822 DIČ:
2023542763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56912L.
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Názov účtu: REFINANCE CREDIT s.r.o.
Číslo účtu: 2927883354/1100
(ďalej len "spoločnosť" alebo „prevádzkovateľ ").
1.2. Portál
Portál tvorí interaktívne rozhranie pre získavanie všetkých informácií o zákazníckom programe
REFINANCE KLUB a poskytuje jeho užívateľom komplexný prehľad o benefitoch a výhodách pri nákupoch,
ktoré môžu využívať účastníci programu REFINANCE KLUB pri svojich nákupoch realizovaných priamo v
internetovom obchode umiestnenom na portály, ako aj pri nákupoch tovaru a služieb u zmluvných
obchodných partnerov prevádzkovateľa (ďalej len "partnerov"), ktorých produkty sú v internetovom
obchode zobrazené, prípadne sú na portály uvedené odkazy na internetové resp. kamenné obchody
týchto partnerov. Portál obsahuje presné podmienky na získanie týchto benefitov , ako aj pravidlá
pre určenie ich výšky a postupov ich poskytovania.
Na portály sú dostupné informácie aj o obchodných aktivitách, ktorými sú najmä zobrazenie nových
ponúk, informácie o a termíny konaných predajných a propagačných akcií, cenovo či bonusovo
zvýhodnené ponuky, úspechy klubu, predajné výsledky a štatistiky, príbehy a názory členov,
informácie o nových obchodných partneroch, pripravovaných novinkách, a taktiež aj o neobchodnej
činnosti klubu, ktorou sú športové, zábavné, či kultúrne spoločenské podujatia, vyhlásené súťaže,
podmienky pre získanie mimoriadnych odmien apod.
Prihlásením a vstupom do svojej užívateľskej sekcie na portály získa člen prehľad o všetkých
údajoch súvisiacich s programom, a to najmä o stave nákupmi dosiahnutých bodov (HISTORICKY STAV
BODOV) , výške aktuálneho BONUSU na svojom bonusovom konte - BONUS KONTE, ako aj prehľad o všetkých
zrealizovaných nákupoch, pri ktorých body získal a prehľad o bonusových nákupoch, kde si bonus zo
svojho BONUS KONTA (získaný za predchádzajúce nákupy) uplatnil.
1.2.1. Prístup na portál
Portál v počiatočnej fáze prevádzky programu nie je sprístupnený širokej verejnosti, prístup naň je
umožnený len členom REFINANCE KLUBU a užívateľom pozvaným v náborových kampaniach, konaných za
účelom prijatia nových členov.
Je tomu tak z dôvodu dodržiavania presne navrhnutej stratégií prevádzky programu, ktorej správne
nastavenie má veľké zásluhy na dosahovaní benefitov v avizovaných hodnotách a ktorá vychádza z
dodržiavania mesačných obratov zodpovedajúcich disponibilnej kapacite finančných prostriedkov
určených na poskytovanie bonusov a benefitov členom tak, aby boli členom poskytnuté bonusové plnenia
v súlade s uvedenými predpokladanými hodnotami.
Úlohou prevádzkovateľa programu je preto zabezpečiť, aby mesačný obrat smeroval k dosiahnutiu
plánovaných hodnôt a dbať na to, aby tieto hodnoty neboli prekročené. Jedným z riadiacich
nástrojov, ktorým je možné tohto cieľa dosiahnuť je prijímanie takého počtu nových členov, ktorých
nákupy budú zodpovedať plánovanému nárastu obratu. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo
poskytnúť prístupové údaje len takému počtu užívateľov a následne prijať len taký počet členov,
ktorý bude uvedenému cieľu zodpovedať.
Preto prevádzkovateľ na základe interných ukazovateľov pre každý mesiac určí limit pre počet
novoprijatých členov a vykoná opatrenia, ktorým dosiahnutie takéhoto počtu nových členov dosiahne.
Zverejnenie informácií o poskytovaní REFINANCOVANIA a sprístupnenie portálu širokej verejnosti by
mohlo viesť k nekontrolovateľnému počtu objednávok, čo je pre program nežiaduce, nakoľko prekročenie
obratu je v rozpore s plánovanou stratégiou a viedlo by k nedodržaniu bonusových plnení. Z
vysokými obratmi v rámci plnenia pánu sa v budúcnosti počíta, postupnému narastaniu však bude
zodpovedať aj stav technického a programového vybavenia.
1.3. Internetový obchod
Súčasťou portálu je aj internetový obchod, ktorý môžu využívať všetci užívatelia s prístupom na
portál, klubové výhody a benefity sú však oprávnený využívať užívatelia až po zaregistrovaní, a to
ako riadni členovia RFINANCE KLUBU. Údaje o poskytovanom bonuse zobrazené v položkách tovaru v
tomto internetovom obchode zodpovedajú hodnotám pre Nových členov REFINANCE KLUBU, a to z dôvodu
zobrazenia výhod, ktoré neregistrovaný zákazník získa registráciou na portály a následným priznaním
členstva. Nakoľko však neregistrovaný užívateľ nemá nárok na takúto zobrazenú odmenu, zobrazenie v
jeho nákupnom košíku a následne aj v objednávke má už reálnu hodnotu - nulovú, preto zobrazenie
BONUSU v položkách nemožno považovať za záväzné.
Po prihlásení na portál a sú každému registrovanému užívateľovi - členovi zobrazované v jeho
nákupnom košíku a objednávke internetového obchodu také údaje, ktoré zodpovedajú jeho využívanému
benefitu a stavu kreditu.
Obchodné a reklamačné podmienky používania internetového obchodu nájdete v časti B.
1.4. Upozornenie na intelektuálne vlastníctvo a prehlásenie užívateľa.
Všetky informácie, ktoré sú na portály a v nasledujúcich pravidlách znázornené, a to celý ich obsah
- ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, znázornenia, tabuľky, výpočty, postupy a vysvetlenia a
pod., sú intelektuálnym vlastníctvom prevádzkovateľa a tvoria chránený marketingový postup -
know-how, ktorého výlučným vlastníckom je prevádzkovateľ - spoločnosť REFINANCE CREDIT s.r.o. Obsah
stránok je chránený ochrannou známkou a medzinárodným právom, týkajúcim sa intelektuálneho
vlastníctva a copyright a ďalšími majetkovými zákonmi platnými v EU. Prevádzkovateľ vám nedáva právo
kopírovať, zobrazovať ani šíriť akýkoľvek obsah a informácie získane z nasledujúcich pravidiel
tretím osobám. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje autorské práva, práva na obsah, patriace
inej osobe (resp. právnickej osobe) sa považuje za trestný čin falšovania a spoločnosť si môže u
každého kto tak učiní uplatňovať nárok na odškodné až do výšky 1.000.000.- EUR.
V súvislosti s týmto každý užívateľ portálu súhlasom s týmito Podmienkami prehlasuje a potvrdzuje,
že všetky informácie na portály, a to najmä informácie, ku ktorým získa prístup na základe osobných
prístupových údajov bude uchovávať v tajnosti a výhradne pre svoju potrebu, že neumožní poskytnutím
svojich prístupových údajov tretím osobám prístup do chránenej sekcie portálu a ani im neumožní
náhľad do tejto sekcie, a sám bude v plnom rozsahu rešpektovať autorské práva poskytovateľa a obsah
stránok nebude nijakým spôsobom a v žiadnom rozsahu reprodukovať ani kopírovať. To platí aj v čase
po zrušení jeho prístupových údajov registrovaného užívateľa a prípadnom výstupe člena z klubu.
Zákazník taktiež prehlasuje, že výhody vyplývajúci z programu a členstva v REFINANCE KLUBE bude
využívať výhradne pre svoj prospech a prospech svojej domácnosti, a to korektným spôsobom a v súlade
s týmito VšOP a jeho konanie nebude v rozpore ani so zákonmi SR, dobrými mravmi či etickým kódexom
a kódexom obchodnej etiky.
2. Všeobecné ustanovenia programu REFINANCE KLUB
2.1. Refinance klub
REFINANCE KLUB je zákaznícky motivačný a vernostný program prevádzkovaný prevádzkovateľom -
spoločnosťou REFINANCE CREDIT s.r.o., pre zákazníkov nakupujúcich tovar a služby v internetovom
obchode umiestnenom na portály a v sieti internetových a kamenných obchodov zmluvných obchodných
partnerov programu, ktorých zoznam alebo odkazy sú na portály uvedené. Všetci ďalej len ako „sieť
partnerov klubu“/ „sieť klubových obchodov“. Výhody tohto programu sú oprávnený využívať účastníci
programu, ktorý sú na základe týchto VšOP splnením podmienok registračného procesu považovaní za
„členov“ REFINANCE KLUBU, a pre ktorých nárok na tieto výhody vyplýva na základe presnej evidencie
ich maloobchodných nákupov v sieti klubových obchodov.
Členstvo v REFINANCE KLUBE je dobrovoľné a umožňuje registrovaným zákazníkom - členom využívať pri
svojich nákupoch v sieti klubových obchodov jedinečné výhody a benefity programu, ktoré sú presne
definované týmito VšOP.
2.2. Členstvo v REFINANCE KLUBE
2.2.1. Nadobudnutie členstva
Účasť v programe REFINANCE KLUB (ďalej len „členstvo v klube“ alebo len „členstvo“) môže nadobudnúť
len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky. Registrácia pre
právnické osoby nie je v priebehu rokov 2013, 2014 možná, môže tak nastať najskôr od roku 2015 a
podmienky členstva sa budú riadiť osobitným dodatkom VšOP. Podmienkou nadobudnutia členstva je
riadne a pravdivé vyplnenie registračného formulára a uhradenie registračného poplatku, preto za
dátum nadobudnutia členstva možno považovať až dátum pripísania úhrady členského registračného
poplatku na účet prevádzkovateľa. Akceptáciou registračného formulára sa užívateľ stáva
registrovaným zákazníkom, na základe čoho získava prístup ku chráneným informáciám zobrazeným na
portály, členom klubu sa registrovaný zákazník stáva až dátumom pripísania úhrady registračného
poplatku na účet prevádzkovateľa. Prijatím zákazníka/užívateľa za člena klubu získava nárok na
všetky výhody a benefity klubu.
2.2.2. Priebeh registračného procesu:
2.2.2.1. 1.KROK: Vyplnenie registračného formulára
Vyplnenie registračného formulára je možné vykonať on-line prostredníctvom vyplnenia registračného
formulára priamo na portály, ktorý je umiestnený v odkaze v pravej časti hornej lišty „Registrácia –
občan“, alebo vypísaním tlačiva registračného formulára a jeho následným doručením do sídla
prevádzkovateľovi. Registračné formuláre je možné získať a odovzdať aj na prebiehajúcich verejných
PROMO akciách prevádzkovateľa. Nevyhnutnou podmienkou odoslania registračného formulára je kompletné
a pravdivé vyplnenie všetkých údajov označených červeným textom, vrátane prihlasovacích údajov, ako
aj akceptovanie týchto VšOP a odoslaním formulára kliknutím na políčko POTVRDIŤ.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky so zjavne nesprávne alebo neúplne
uvedenými údajmi a prihlášky užívateľov, ktorí ani na výzvu nepristúpia k overeniu svojej
totožnosti niektorým z vyššie uvedených spôsobov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody
vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením prihlášky.
2.2.2.2. 2.KROK: Overenie totožnosti člena
Nevyhnutnou súčasťou registračného procesu a následného vydania zákazníckej karty je aj overenie
totožnosti člena, ktoré je člen povinný urobiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) Prevedením úhrady členského registračného poplatku z bankového účtu vedeného na meno žiadateľa v
Slovenskej banke.
b) odoslaním fotokópií dvoch dokladov potvrdzujúcich totožnosť člena, a to občianskeho preukazu a
niektorého z nasledujúcich dokladov: vodičský preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, faktúra za SIPO
alebo elektrinu resp. plyn na emailovú adresu prevádzkovateľa registracia@shoppinghysteria.sk
c) Preukázaním totožnosti predložením uvedených dokladov k nahliadnutiu na registračnom mieste
najbližšej obchodnej kancelárie prevádzkovateľa
d) Preukázaním totožnosti predložením uvedených dokladov k nahliadnutiu zástupcovi spoločnosti,
ktorý je registráciou nových členov poverený konateľom spoločnosti, čo preukáže platným originálom
poverenia s notársky overeným podpisom konateľa prípadne priamo konateľovi spoločnosti.
2.2.2.3. 3.KROK: Automatické potvrdenie o vyplnení registračného formulára
Bezprostredne po vyplnení registračného formulára zákazník dostane do svojej e-mailovej schránky,
ktorú v registračnom formulári uviedol automaticky odoslanú informačnú správu o vyplnení
registračného formulára a jeho doručení prevádzkovateľovi. Súčasťou správy sú aj užívateľom uvedené
prihlasovacie údaje, ktoré však nie sú ešte akceptované prevádzkovateľom a neumožňujú užívateľovi
prístup na portál ani do užívateľskej sekcie. Správa taktiež obsahuje Výzva k overeniu totožnosti
žiadateľa, bez ktorých nemôže byť registračný proces úspešný.
Táto správa ešte nie je potvrdením o nadobudnutí štatútu registrovaného užívateľa ani člena.

2.2.2.4. 4.KROK: Potvrdenie registrácie a prístupu na portál shoppinghysteria.sk
Žiadateľ dostane do svojej e-mailovej schránky vyrozumenie o výsledku jeho žiadosti v časovom
horizonte v závislosti na žiadateľom prevedené overenie jeho totožnosti:
• do 24 hod. od doručenia elektronickej správy zaslanej žiadateľom prevádzkovateľovi s potrebnými
podkladmi preukazujúcimi totožnosť žiadateľa.
• do 2 hodín od preukázania totožnosti na registračnom mieste resp. spôsobom definovaným v čl.
2.2.2.2. krok 2. ods.vec c) a d)
• do 24 hod od obdržania úhrady registračného poplatku(na účet, v hotovosti)

Správa môže obsahovať jedno z nasledujúcich vyrozumení:
a) Potvrdenie registrácie užívateľa: v prípade splnenie podmienok členstva a voľného limitu pre
prijatie nových členov užívateľ dostane do svojej e-mailovej schránky správu „Potvrdenie registrácie
a prístupu na portál“. Správa obsahuje aj všetky potrebné informácie a ďalšie pokyny pre zákazníka.
Doručením tejto správy má zákazník sprístupnené svoje prihlasovacie údaje, ktoré je od tohto momentu
oprávnený používať a ktoré je povinný využívať len pre svoje potreby - pre vstup na portál a do
užívateľskej sekcie pre registrovaného zákazníka.
Registrovaný užívateľ je povinný tieto prihlasovacie údaje uchovávať v tajnosti a zodpovedá za
všetky škody vzniknuté použitím týchto údajov v zlom úmysle neoprávnenými osobami. Prevádzkovateľ
nenesie zodpovednosť za škody spôsobené znalosťou prihlasovacích údajov neoprávnenými osobami alebo
za škody vzniknuté stratou týchto prihlasovacích údajov zo strany užívateľa/člena.
Potvrdením registrácie užívateľ nadobúda titul „registrovaný užívateľ“, nie však člen. Riadnym
členom klubu sa stane užívateľ, ktorého registrácia bola akceptovaná až po uhradení členského
registračného poplatku.
b) Neakceptovanie registrácie z dôvodu prekročeného limitu pre prijatie nových členov v danom
mesiaci. Prevádzkovateľ programu v súlade s disponibilnou kapacitou finančných prostriedkov určených
na poskytovanie benefitov má pravo stanoviť mesačný limit pre počet novoprijatých členov. Z tohto
dôvodu môže byť registrácia užívateľa dočasne zamietnutá a to aj tým žiadateľom, ktorí riadne
vyplnili registračný formulár a spĺňajú aj všetky ďalšie podmienky pre členstvo, ich žiadosti však
boli prijaté po naplnení mesačného limitu. Týmto žiadateľom bude vyhovené v najbližšom možnom
termíne v súlade s poradím prijatých žiadostí. Uprednostnení budú pri tom žiadatelia, ktorí uhradili
členský poplatok. V takom prípade je za deň vzniku členstva možné považovať dátum odoslania
následnej správy potvrdzujúcej registráciu užívateľa.
c) Neprijatie za člena – Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať za členov fyzické a právnické
osoby, ktoré nespĺňajú podmienky členstva a osoby, u ktorých je podozrenie na zneužitie a zámerné
poškodzovanie programu, prípadne osoby ktoré z členstva v klube boli už v minulosti vylúčené,
prípadne zásadne porušili právny a/alebo etický kódex v niektorom z ďalších programov
prevádzkovateľa, alebo tak učinili vo svojom vzťahu k prevádzkovateľovi alebo vzťahu s niektorým zo
zmluvných partnerov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť presné dôvody o
neprijatí takémuto žiadateľovi ako aj tretím osobám.

Dňom odoslania správy „Potvrdenie registrácie a prístupu na portál“ do e-mailovej schránky
zákazníka, je možné užívateľa považovať za „registrovaného užívateľa“ a týmto dňom zároveň
registrovanému užívateľovi vzniká na základe týchto Podmienok bod 2.2.3 povinnosť úhrady
registračného poplatku.

2.2.2.5. 5.KROK: Úhrada registračného poplatku.
Užívateľ po prijatí správy potvrdzujúcej registráciu pristúpi k úhrade registračného členského
príspevku v súlade s bodom 2.2.3 týchto Podmienok. Pripísaním finančných prostriedkov na účet
poskytovateľa sa registrovaný užívateľ stáva riadnym členom REFINANCE KLUBU, čo ho v plnom rozsahu
oprávňuje na využívanie všetkých výhod a benefitov programu.
2.2.3. Členský registračný poplatok
Členský registračný poplatok je jednorazový nevratný poplatok, ktorý je povinný uhradiť každý
užívateľ, ktorý sa chce stať členom a využívať výhody programu. Úhrada tohto poplatku oprávňuje
registrovaného užívateľa – člena využívať všetky výhody programu časovo neobmedzene. Povinnosť
úhrady jednorazového registračného poplatku v zmysle aktuálneho cenníka vzniká registrovanému
užívateľovi dňom akceptácie jeho žiadosti potvrdenej odoslaním elektronickej správy „Potvrdenie
registrácie a prístupu na portál“ do e-mailovej schránky zákazníka. Splatnosť registračného poplatku
je 14 dní odo dňa zaslania tejto správy a člen je povinný túto dobu dodržať.

Ak v tomto bode dôjde k porušeniu jeho povinnosti, a ani do 30 dní od tohto dňa nebude platba
členského poplatku pripísaná na účet prevádzkovateľa, zákazník stráca nárok na členstvo a jeho konto
vrátane prihlasovacích údajov bude automaticky vymazané. Nakoľko členstvo v klube je dobrovoľné, za
porušenie tohto bodu podmienok nevyplýva pre člena žiaden postih. Aj po vylúčení člena z klubu je
člen aj naďalej povinný uchovávať všetky získané informácie v tajnosti a dodržiavať prehlásenie,
ktoré odoslaním registračného formulára učinil a zaviazal sa dodržiavať.
2.2.3.1. Úhrada registračného poplatku.
Úhradu registračného členského poplatku je možné zrealizovať nasledujúcimi spôsobmi:
a) Prevodným príkazom: sumu zodpovedajúcu výške členského poplatku poukáže člen po prijatí správy
„Potvrdenie členstva a prístupu na portál“ prevodným príkazom prípadne priamym vkladom na účet
prevádzkovateľa:
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Názov účtu: REFINANCE CREDIT s.r.o.
Číslo účtu: 2927883354/1100
Suma: 10,- EUR
Konštantný symbol: 0008
Variabilný resp. špecifický symbol: vaše Prihlasovacie meno

b) Vložením produktu REGISTRAČNÝ POPLATOK do nákupného košíka, potvrdením objednávky a následným
uhradením došlej predfaktúry. Registračný poplatok môže byt aj súčasťou prvej objednávky zákazníka
- člena, a to tak, že položku „registračný poplatok“ vloží zákazník spolu s iným tovarom do svojho
nákupného košíka, a následné ho uhradí na základe vystavenej predfaktúry spolu s tovarom. Tento
postup je potrebné zrealizovať najneskôr do 14 dni od nadobudnutia členstva.

2.2.3.2. Výška registračného poplatku:
Výšky registračného poplatku predstavujú nasledujúce hodnoty, pričom každý člen využije len jednu z
ponúknutých možností.
• 30,- EUR - štandardná výška jednorazového registračného poplatku za využívanie všetkých výhod je
30,- EUR.
• 20,- EUR - zvýhodnená výška jednorazového registračného poplatku platí pre členov zaregistrovaných
počas skúšobnej prevádzky
• 10,- EUR - maximálne zvýhodnenie poplatku môžu získať členovia za včasnú registráciu a včasné
uhradenie poplatku. Včasným zaregistrovaním sa pritom myslí vyplnenie registračného formulára v čase
platnosti prístupových údajov na portál vydaných na prebiehajúcu náborovú akciu, prípadne v deň
oslovenia profesionálnym/nými pracovníkmi poskytovateľa. Pod včasným uhradením sa myslí úhrada
poplatku uhradená bezodkladne po prijatí správy „Potvrdenie registrácie a prístupu na portál“,
najneskôr však do 7 dní.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku týchto poplatkov v záujme ochrany existujúcich členov
a v súlade s dodržiavaním stanoveného marketingového plánu postaveného za účelom dosiahnutia
predpokladaných hodnôt bonusov. Je vysoký predpoklad, nie však pravidlom, že výšky týchto poplatkov
budú mať narastajúci charakter a taktiež môžu vzniknúť ďalšie ich členenie. Východiskom pre
stanovenie ceny je množstvo faktorov a ukazovateľov, ktoré vychádzajú z interného výpočtu
poskytovateľa. Výška týchto poplatkov pritom zohľadňuje aj množstvo poskytovaných výhod, ktoré nový
členovia vstupom do klubu získajú, množstva obchodných partnerov poskytujúcich výhody klubu a najmä
výšku aktuálneho zostatku finančných prostriedkov v spoločnom fonde klubu. Cena poplatkov bude vždy
zobrazená v cenníku poplatkov a nadobúda okamžitú platnosť pre nových členov. Akákoľvek zmena výšky
tohto poplatku nemá spätnú platnosť a netýka sa už prijatých členov.
2.2.4. Zánik členstva
2.2.4.1. Ukončenie členstva v Klube BONUS zo strany zákazníka
Zákazník môže ukončiť svoje členstvo v REFINANCE KLUBE písomným oznámením, ktoré zašle
prevádzkovateľovi spolu s kartou /kartami, ktoré mu boli počas členstva vydané. Ukončením členstva
v Klube BONUS stráca zákazník právo využívať výhody plynúce z členstva v REFINANCE KLUBE a všetky
nespotrebované bonusy prepadajú.
Zákazník, ktorý dobrovoľne ukončil členstvo v REFINANCE KLUBE, nemá v prípade opätovného
vstupu do REFINANCE KLUBU nárok na žiadne výhody plynúce z jeho predchádzajúceho členstva
vrátane nespotrebovaných bodov.
Členstvo v Klube BONUS ani výhody s týmto členstvom spojené nie sú právne vymáhateľné.
2.2.4.2. Vylúčenie člena z REFINANCE KLUBU
Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade podozrenia z porušovania Podmienok člena aj bez
predchádzajúceho upozornenia z členstva v REFINANCE KLUB vylúčiť. A to najmä pri zistení zámerne
uvedených nesprávnych údajov, podozrení z falšovania údajov, dokumentov či poukážok, získavania a
uplatňovania bodov v rozpore so VšOP, s porušovania obchodného tajomstva, so šírenia zlého mena, z
poškodzovania hospodárskych výsledkov a s akýmkoľvek konaním v rozpore so zásadami poctivého
obchodného styku. O vylúčení z účasti na programe REFINANCE KLUB obdrží člen písomné oznámenie. Za
deň vylúčenia člena sa považuje deň uvedený v oznámení prevádzkovateľa o vylúčení zákazníka z
členstva v klube, pričom členovi v zhodný deň okamžite prepadajú všetky nespotrebované body a
dosiahnuté výhody a súčasne je stornované vybavovanie už uplatnených nárokov zákazníka na výhody
vyplývajúce z členstva v Klube. Zákazník, ktorý bol z klubu vylúčený nemá nárok na opätovný vstup
do REFINANCE KLUBU. V prípade vzniknutia škody prevádzkovateľovi spôsobenej porušovaním týchto
povinností zo strany člena je člen povinný nahradiť prevádzkovateľovi celú škodu spôsobenú jeho
zavinením, resp. má prevádzkovateľ právo voči členovi za jeho porušenie uplatňovať si iné nároky či
sankcie
2.3. Definícia základných pojmov
„Používaním portálu“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie návšteva portálu akoukoľvek osobou za
účelom jej oboznámenia sa s obsahom stránok portálu a/alebo a získaním informácií o programe, ako aj
za účelom využívania programu a realizovania nákupov
„Užívateľom“ portálu je každá osoba, ktorá portál navštívi s úmyslom používania portálu v súlade s
týmito Podmienkami.
„Registrovaným užívateľom“ je osoba, ktorá za účelom nadobudnutia členstva a získania výhod v
programe kompletne a pravdivo vyplnila registračný formulár v príslušnom odkaze registrácia „občan“
na portály, vyslovila súhlas s Podmienkami a prejav svojej vôle stať sa členom realizovala
potvrdením odkazu POTVRDIŤ v registračnom formulári.
„Žiadateľ“ je pomenovanie pre osobu v prebiehajúcom procese registrácie, ktorej žiadosť nebola
zatiaľ akceptovaná a túto osobu ešte nie je možné pomenovať „Registrovaným užívateľom“.
„účastník“, „účastník programu“ je pomenovanie pre osoby, ktoré sa na programe zúčastňujú alebo ho
priamo využívajú. Patria sem najmä členovia a obchodný partneri.
„Členom“ sa stáva registrovaný užívateľ po overení pravdivosti jeho registračných údajov a úhrade
členského registračného poplatku a to dňom pripísania úhrady registračného poplatku na účet
prevádzkovateľa, ak nie je v Podmienkach pre jednotlivé situácie uvedené inak.
„Kupujúci“ alebo aj „Zákazník“ je všeobecné pomenovanie pre osobu na vymedzenie právneho vzťahu v
procese nakupovania, v ktorom nie je podstatné rozlišovať, či týmto kupujúcim je užívateľ,
registrovaný užívateľ alebo člen.
„Neoprávneným užívateľom“ je každá osoba, ktorá portál používa v rozpore s pravidlami obsiahnutými
v týchto Podmienkach a osoba, ktorá opakovane uviedla nesprávne prístupové údaje, získala prístupové
údaje na portál neoprávneným spôsobom, prípadne jej už bolo členstvo zamietnuté, resp. už bola z
účasti na programe vylúčená.
„Obchodný partner“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom programu na základe
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom ako predávajúci, u ktorého nakupujúcim zákazníkom a členom
vyplývajú z nákupov výhody programu.
„Prístupové údaje na portál“ umožňujú oprávneným osobám vstup na portál (viac v časti 1.1.2.)
Prístup na portál). Predstavujú ich prístupové/používateľské údaje: meno používateľa a heslo, ktoré
je potrebné zadať pre prístup na portál. Členovia pre vstup na portál používajú im určené prístupové
údaje, iným osobám môže prevádzkovateľ poskytnúť rôzne prístupové údaje zodpovedajúce rôznym účelom
ich vydania, ktoré však majú spravidla časovo obmedzený platnosť.
„Osobné prihlasovacie údaje“ slúžia registrovaným užívateľom a členom k prístupu do ich užívateľskej
sekcie a do sekcií na portály určených registrovaným užívateľom a členom.
„Užívateľská sekcia“ – je sekcia na portály, ktorá je určená výhradne pre potreby člena a do ktorej
má prístup vždy len tento oprávnený člen na základe prihlásenia po zadaní svojich osobných
prihlasovacích údajov užívateľskej sekcie. Člen po prihlásení do tejto sekcie má prehľad o všetkých
údajoch súvisiacich s programom, a to najmä historický stav bodov, použiteľný PREDDAVOK, použiteľný
BONUS, použiteľný KREDIT, prehľad o zrealizovaných nákupoch a z nich prebiehajúcich bonusových
plnení v Matrixe, ako aj prístup na svoje BONUS KONTO, ktorého mu poskytuje prehľad o všetkých
pripísaných mesačných príspevkoch ako aj čerpaniach BONUSU. Po prihlásení má člen možnosť zmeniť
svoje osobné údaje.
„Zákaznícky motivačný a vernostný program“ Cieľom programu je podpora predaja poskytnutím
lukratívnych benefitov členom ako zákazníkom nakupujúcim v sieti klubových obchodov. Ide teda
vyslovene o „zákaznícky“ program. Pojem „vernostný“ pre tento zákaznícky program vyplýva z
narastania výhod, ktoré pre členov z jeho dlhodobého využívania a opakovaného nakupovania vyplývajú.

A keďže tento program poskytuje výhody a benefity svojim členom už od ich prvého nákupu, a to bez
ohľadu na to, koľko nákupov už v minulosti takto realizovali, poskytovaný BONUS nie je teda
vernostnou odmenou ale motivačnou. Odmenou v tomto programe je vysoký profit, ktorý zákazník
dosiahne úplne jednoducho a bez akejkoľvek protislužby – uskutočnením nákupu. Hlavným dôvodom či
podmetom zákazníka pre nákup je teda práve jeho záujem/cieľ takouto jednoduchou cestou dosiahnuť
profit. Preto program, ktorý zákazníkom poskytuje profit, ktorý je tým najvyšším dôvodom na
realizáciu nákupov predstavuje ten najvyšší stupeň motivácie, preto výraz „motivačný“ v jeho názve
úplne vystihuje jeho podstatu.

2.4. Osobné údaje členov REFINANCE KLUBU
Za účelom zaevidovania užívateľa a nadobudnutia členstva v REFINANCE KLUBE prevádzkovateľ spracúva
užívateľove osobné údaje v rozsahu titul – meno – priezvisko – dátum narodenia – rodné číslo –
adresa bydliska – číslo dokladu – a fotokópie dokladov, ktoré sú primeranými podkladmi k danému
účelu spracovania. Osobné údaje oznamuje zákazník prevádzkovateľovi v prihláške – registračnom
formulári a poskytnutím fotokópií dokladov. Doručením osobných údajov prevádzkovateľovi sa
prevádzkovateľ zaväzuje chrániť ich v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa k ochrane
osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje všetky osobné údaje a informácie uvedené v prihláške a
prípadnom pripojenom dotazníku, ako aj údaje získané počas trvania členstva zákazníkov v REFINANCE
KLUBE použiť výhradne v rámci činnosti Klubu, pre vydanie REFINANCE KARTY, na evidenciu údajov v
centrálnom systéme a na skvalitňovanie služieb poskytovaných v sieti obchodných partnerov klubu a
internetovom obchode na portály.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi obchodnými partnermi, ktorým
môže byť časť osobných údajov za účelom načítania bodov za nákup, alebo uplatnenia bonusu pri
nákupe, prípadne uplatnenia poukážok či kupónov poskytnuté. Títo obchodní partneri zabezpečujú
primeranú ochranu im poskytnutých osobných údajov členov v súlade s platnými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných obchodných partnerov je zverejnený a
aktualizovaný na portály. Vyplnením registračného formulára s odsúhlasením VšOP, alebo odovzdaním či
doručením vyplnenej a podpísanej prihlášky prevádzkovateľovi alebo pracovníkom vykonávajúcim PROMO
propagačnú náborovú akciu na verejných priestranstvách, prípadne v prevádzkach zmluvných obchodných
partnerov, alebo ich tesnej blízkosti, dáva zákazník písomný súhlas na spracovanie svojich osobných
údajov, ich cezhraničný prenos za účelom vystavenia kariet a prevádzkovania programu REFINANCE KLUB
do Českej republiky, Maďarska, Poľska, ako aj ich uchovávanie za zákonom stanovených podmienok.
Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva zákazník po dobu trvania jeho členstva v REFINANCE KLUBE,
ako aj na dobu, počas ktorej je spoločnosť povinná uchovávať tieto údaje, v zmysle osobitných
právnych predpisov. Člen REFINANCE KLUBU je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi každú
zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Spoločnosť nezodpovedá za škody
vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena REFINANCE KLUBU.UPOZORNENIE!
Tento priečinok z dôvodu obmedzenej kapacity tohto okna neumožňuje zobrazenie kompletných
všeobecno-obchodných podmienok. Plné znenie Podmienok je k dispozícií na stiahnutie v nasledujúcom
odkaze. Pre otvorenie prosím použite aktuálne alebo svoje prístupové údaje na portál

Kompletné podmienky na stiahnutie:
http://www.shoppinghysteria.sk/manual/vsopkomplet.docx

http://shoppinghysteria.sk/obchodne-podmienky/

Súhlasím s týmito podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

https://www.facebook.com/pages/REFINANCOVANIE/186574604819847
Prihlásenie sa
Meno:

Heslo:
Zabudnuté heslo
Registrácia firma
Registrácia občan
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
s DPH

>> zobraziť nákupný košík
Kontaktujte nás

*Vaše meno:

*Váš email:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
1726

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne odoslanie.
Kontaktné informácie

REFINANCE CREDIT s.r.o
Na Sihoti 1159/19
02601 Dolný Kubín
Volajte:
tel+421 948 91 22 66
tel
tel
Píšte:
E-mail pre informácie:
einfo@shoppinghysteria.sk
E-mail pre objednávanie:
eobjednavka@shoppinghysteria.sk
e
Podporované platby
Novinky

BMW X3 xDrive20d, kombi, 4x4, A6

image V prípade záujmu kontaktujte nášho obcho...

16 000.00 EUR 
(482 016.00 Sk)

Zobraziť všetky novinky >>
Akciové produkty

CITROEN C-ELYSÉE Exclusive

image Referenčné vozidlo : CITROEN model. rada...

11 790.00 EUR 
(355 185.54 Sk)

Zobraziť všetky akcie >>
 Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30.1260 Sk © REFINANCE CREDIT s.r.o. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2011, 26